Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Deze bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raad en daad.

 

De schoolraad van betekenis voor de school

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: zo krijgt hij informatie, maar moet hij ook zelf communiceren over de eigen werking. Iedereen blijft zo op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijvoorbeeld over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

 

Verkiezingen voor een nieuwe schoolraad

Vanaf oktober start de procedure om een nieuwe schoolraad te kiezen. Deze zal starten op 1 april 2021.

Het kiesreglement kan u hier raadplegen:

pdf bestandKIESREGLEMENT SCHOOLRAAD.pdf (680 kB)

Formulier kandidaatstelling:

pdf bestandBrief kandidaatstelling schoolraad.pdf (58 kB)

pdf bestandkandidaatstelling KR1.pdf (517 kB)

 

Vragen, opmerkingen,suggesties?

Laat het ons zeker weten via schoolraad.goshil@gmail.com of directie@goshil.be